KOMISIE

Viac...

PUBLIKÁCIE

Viac...

MÚZEÁ

Viac...

KALENDÁR

Viac...

PRÍRODOVEDNÁ KOMISIA ZMS

Prírodovedná komisia, ako dobrovoľné združenie zamestnancov členov Zväzu múzeí na Slovensku, je zriadená v súlade s čl. VII ods.3 písm. e) a s čl. XII ods. 8 Stanov Zväzu múzeí na Slovensku a rozhodnutím Predstavenstva ZMS zo dňa 28. 9. 2017 za účelom plnenia úloh ZMS.

Predmetom činnosti Komisie je najmä:

a)podpora a koordinácia spolupráce medzi odbornými zamestnancami múzeí na Slovensku – kurátormi, kustódmi, dokumentátormi, konzervátormi a reštaurátormi, archivármi a knihovníkmi – vo všetkých oblastiach múzejnej práce,

b)vytváranie podmienok na mobilitu vyššie uvedených odborných zamestnancov múzeí predovšetkým za účelom zabezpečenia a zintenzívnenia výmeny skúseností a poznatkov, najmä formou organizovania pracovných stretnutí a odborných podujatí – seminárov, konferencií (regionálnych, národných i medzinárodných), ako aj účasťou na riešení spoločných úloh a výskumných projektov, spoluprácou pri výstavnej a zbierkotvornej činnosti.

Kontakty:

Predseda: Podpredseda:Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD. (SMOPAJ)
Ing. Štefan Engel, PhD. (MSA)
Tajomník:Ing. Gabriela Chovancová, PhD. (Múzeum TANAPu)
Mgr. Alena Lenková (SMOPAJ)

Záväzná prihláška PK

Prírodovedná komisia – Organizačný a rokovací poriadok

Najnovšie články

Najnovšie komentáre

Archív

Kategórie